על הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שפיר חרטה על דגלה את נושא תודעת השירות, ופועלת על מנת לקצר ולפשט הליכים, ליעל את מתן השירות והכל על מנת לאפשר לכל פונה לקבל שירות איכותי מהיר וזמין. 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה עוסקת בתחומים שונים:

 • במתן היתרים לבניה.
 • באישור תכניות בנין ערים (מתאר ומפורטות).
 • מתן מידע תכנוני לקהל.
 • אישורים ללשכת מקרקעין.
 • הגשת כתבי אישום כאשר מתבצעת עבירת בניה וכו'.

 

אמנת שירות

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "שפיר", קמה מתוך מטרה לשפר ולייעל את הטיפול והשירות בכל הקשור לתכנון והבנייה בתחום המועצה.
לפיכך, חרטה על דגלה מתן שירות מקצועי, יעיל ואדיב אשר שם את התושב ו/או היזם במרכז.
הוועדה תעשה כל מאמץ להעניק ללקוחותיה שירות רציף, מקצועי, אמין ואדיב.
הוועדה תעביר ללקוחותיה ולכל הציבור מידע מקיף וברור לגבי מגוון פעילויותיה ולגבי סוגי השירותים אותם היא מעניקה. 

הוועדה מתחייבת:

 • לקבל החלטות ולנהוג על פי נהלים ועפ"י חוק התכנון והבניה ותקנותיו.
 • לפעול בשקיפות, באחריות ובמקצועיות.
 • לקדם מגמות חדשות ופיתוח לפי צרכי המועצה והתושבים, תוך שמירה על איכות חיים וסביבה ירוקה.
 • לאפשר לכל פונה כפרט ולישובים להסדיר את הבניה הבלתי מוסדרת בכפוף להוראות חוק התכנון והבניה ומבלי לפגוע בזכותה לנהל הליכי אכיפה כדין.
 • לפתח ולעדכן תוכניות בניין עיר מעת לעת בהתאם לשינויים וצורכי הקהילה במועצה.
 • לעודד ולפתח את המערך הכשרת העובדים בוועדה ולוודא כי רמתם המקצועית תואמת את הצרכים.

 
צוות הוועדה יעשה ככל יכולתו בכדי לתת את המענים, בהתאם ללוחות הזמנים הבאים:

 • בדיקת בקשות להיתר והכנת מכתב דרישות והערות - עד 30 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה.
 • דיון בוועדת רשות רישוי/ועדת משנה - לפחות 1 לחודש
 • בדיקת תכניות מפורטות, בקשות לאיחוד וחלוקה לתרש"צים - עד 28 ימי עבודה ממועד הגשת התכנית.
 • הפקת והחתמת היתרי בניה למבקשים - תוך 7 ימי עבודה מעת מולאו כל התנאים והדרישות.
 • הפקת והחתמת אישור להספקת שירותים (טופס 4 וטופס 5) - תוך 7 ימי עבודה מעת הוגשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.
 • הפצת פרוטוקולים והחלטות הועדה (רשות רישוי וועדת משנה לתכנון ובניה) - לאחר 10 ימי עבודה מתאריך אישור הפרוטוקול.
 • בדיקת מפקח בניה במהלך הבניה  - 2-3 פעמים לפי הצורך