הנחיות להגשת בקשות

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

 

בקשת מידע להיתר

הנחיות

טפסים

 

בקשה להיתר

הנחיות

טפסים לבקשה להיתר


בקשה להעברת זכויות בנכס/רישום זכויות בנכס

 

תכניות ותשריטים