דוחות שנתיים

דוח שנתי של פעילות הוועדה בשנת 2016

תכניות
תשריטים
היתרים
רישוי ומידע
ישיבות